กลุ่มประกันสุขภาพ (2556)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤษภาคม 2561>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวเดือน พฤศจิกายนไปลงในฐานเว็บ  2557 -->>  http://hfo57.cfo.in.th

ตารางวิกฤติ ระดับ หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ไตรมาส 4/2556   <<Download>>

       ไตรมาส 3/2556  <<Download>>

                                                                                       ไตรมาส 2/2556  <<Download>>

                                                                                       ไตรมาส 1/2556   <<Download>>


 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2556 Download ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2556 Download

ข่วเดือน ตุลาคม 2556
31 ตุลาคม 2556  โรงพยาบาลที่เปิดใหม่ปี 2557 <รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดใหม่> แต่ยังไม่พร้อมส่งงบทดลอง ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งให้กลุ่มประกันสุขภาพทราบ ที่ higmoph@gmail.com และขอความกรุณาทำหนังสือแจ้งมาเป็นทางการด้วย

28 ตุลาคม 2556 จังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูล Hotpital Profile มาทาง higthaiservice@gmail.com ด้วยนะค่ะDownload

15 ตุลาคม 2556 จังหวัดใดที่จะเพิ่มหน่วยบริการที่เปิดใหม่ในปี 2557 ขอให้โทรมาแจ้งด้วยนะค่ะ

  14 ตุลาคม 2556 หนังสือ สธ 0209.02/ว555 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2557
สำหรับหน่วยบริการ Download
  คู่มือคำอธิบายการกรอกแผนประมารการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย Download การกรอก Manual Planfin Download รายละเอียดการจับคู่งบบริหารแยก MOC Download รายละิเอียดการจับคู่รายการงบการเงินและผังบัญชี Download
  ประกาศ  กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
  ด่วน แจ้ง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการตามตัวชี้วัด FAI ไตรมาส 4/2556 และส่งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพhttp://hfo.cfo.in.th

ด่วนที่สุด! 1 ตุลาคม 2556 หนังสือ สธ 0209.02/ว536 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงผังบัญชีภาคสุขภาพและวิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557 Download  สิ่งที่ส่งมาด้วย Download เว็บฐานปี 2557 และ GL กำลังดำเนินการ

ข่าวเดือน กันยายน 2556
 เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน กลุ่มประกันสุขภาพ ขอแจ้งเว็บไซต์หลักของกลุ่มประกันสุขภาพ คือ www.higthai.org ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประกันสุขภาพ และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น  แรงงานต่างด้าว, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ,การเงินการคลังได้ และ ข้อมูลต้นทุน (Unitcost)

 ด่วน ขอให้จังหวัดดังต่อไปนี้ยืนยันจำนวนเตียง Download

ข่วเดือน สิงหาคม 2556 

 29 ส.ค. 56 หนังสือที่ สธ 0209.02/458 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เรื่องขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินคงเหลือในบัญชี ๖ สิ่งที่ส่งมาด้วย Download

 28 ส.ค. 56 ด่วน ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบจำนวนเตียงตามกรอบของโรงพยาบาลในความรับผิดชอบของท่าน  ดาวน์โหลดรายชื่อโรงพยาบาล แล้วส่งกลับให้กลุ่มงานประกันสุขภาพที่ higmoph@gmail.com  กรุณากำหนดชื่อไฟล์เป็นชื่อจังหวัดเท่านั้น  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556   มีปัญหาสงสัยสอบถาม 025901575  หรือ  numkhang_sere@hotmail.com

 ประกาศ  เลื่อนส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ข่าวเดือน กรกฎาคม 2556

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 หนังสือที่ สปสช. 2.57/4065 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง ปีงบประมาณ 2556 Dowload

 ประกาศ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2556 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556) เพื่อวิเคราะห์สถาน์การเงินและคำนวณคะแนนคุณภาพงบการเงิน
8 ก.ค. 56  ขอความร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบบัญชีภาคสุขภาพปี 2557  Dowload  และส่งกลับทางอีเมล์ higmoph@gmail.com  ภายในวันที่  16 กรกฎาคม 2556

ข่าวเดือน มิถุนายน 2556
แนวทางการจัดสรรช่วยเหลือสำหรับโรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องประจำปี2556 >>Download1<< >> Download2<<
ด่วน! แจ้ง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการตามตัวชี้วัด FAI ไตรมาส 3/2556 และส่งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพhttp://hfo.cfo.in.th
 18 มิ.ย.56 รายงานผลการวิเคราะห์ FAI ไตรมาส2/2556 ผลการประเมินระดับความสำเร็จ Download ผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ Download
 14 มิ.ย. 56 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว332 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให้ส่งแผนพยากรณ์ทางการเงินและแผนปรับประสิทธิภาพของโรงพยาบาล Download  แนวทางการจัดทำแผนฯ   คู่มือ  แบบ 1, แบบ 2
 10 มิ.ย. 56 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว327 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง นโยบายการเงินการคลังสำหรับการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2556 (มิถุนายน-กันยายน 2556) Download
 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการศึกษาพัฒนาจัดทำต้นทุนบริการ unitcost สำหรับหน่วยระยะบริการที่ 2 ระหว่างรุ่นที่ 1-4 (ยกเว้นผู้สังเกตการณ์) ที่ยังไม่ได้รับกระเป๋า ขอให้มารับหรือส่งตัวแทนมารับที่กลุ่มประกันสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 4

ข่าวเดือน พฤษภาคม 2556
รายได้กองทุน UC P&P Express Demand รายได้กองทุน UC P&P Express Demand
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ขอให้ศึกษาและเตรียมข้อมูลมาในวันอบรมดังนี้
1. พยากรณ์ทางการเงิน Forecast Financial Statement (Industry Financia)l
2.แผนปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
3.Financial Statement ของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553-2555 Download
4.Financial Ratio ของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553-2555 Download
5.Notebook

     ข้อมูลข้อ 1-2 ให้ส่งเอกสารที่โต๊ะลงทะเบียน
** หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดที่ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ โทร 080-0843477 **
 ข้อมูลต้นทุนจากงบทดลอง หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 Download
 ด่วน! หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักย ภาพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล Download แบบตอบรับ  Download(เฉพาะโรงพยาบาลที่ประสบวิกฤติทางการเงินต่อเนื่อง 28 แห่ง)< รายชื่อโรงพยาบาล 28 แห่ง> กำหนดการ download จองห้องพัก ติดต่อคุณเสกสรร โทร 084-8777481
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2556 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) เพื่อวิเคราะห์สถาน์การเงิน
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี download
ตารางวิเคราะห์วิกฤติ 7 ระดับไตรมาส 2/2556.  download
         

ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics